نمک تصفیه خوراکی

نمک تصفیه خوراکی

 

نمک خوراکی به دو روش زیر تصفیه می شود:

  • روش شستشو (Washing Method)

بلورهای نمک طعام، در این روش توسط آب نمک اشباع شده، شسته می شوند. در این روش، ناخالصی های سطحی بلور از بین می روند اما ناخالصی های درون شبکه کریستالی، کماکان پا برجاست. این این رو شستشو، روشی است که ناخالصی های سطحی را از بین برده و درجه خلوص را تا حدی افزایش می دهد

  • روش ریکریستال یا تبلور مجدد (Recrystalization Method)

این روش ،کامل ترین نوع جداسازی ناخالصی ها از نمک است. ابتدا بلور نمک در آب حل می شود سپس تمام ناخالصی ها از آب نمک جدا می شوند و در مرحله بعد، آب نمک از فیلترهای مخصوص عبور کرده و وارد دستگاه های تبلور می شود. در این دستگاه ها، نمک حرارت داده می شود و در اثر تبخیرآب، محلول به حد فوق اشباه رسیده و بلورهای نمک تشکیل می گردد. با توجه به اینکه در این حالت بلورهای نمک در محیطی عاری از ناخالصی ها تشکیل می شوند، شبکه مولکولی نمک طعام بدون ناخالصی تشکیل و درجه خلوص نمک می تواند به بیشتر از ۹۹/۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته جهان از این روش جهت تولید نمک طعام خوراکی استفاده می شود.

error: این محتوا محافظت شده است